آموزشی

مقدمه ای بر مجازی سازی

توسط ژانویه 10, 2021 بدون نظر

مقدمه ای بر مجازی سازی و ماشین های مجازی

 

فارغ از بحث مجازی سازی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﻫﻤـﻪ مي داﻧﻴﻢ در زﻧـﺪﮔﻰ روزﻣـﺮه اﻣـﺮوز ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻣﺸـﻜﻼت ﺟﻨﺒـﻰ از ﻫـﺮ ﺑـﺎﺑﺘﻰ، ﺳـﻌﻰ ﺷـﺪه ﺗـﺎ دﺳﺘﺮﺳـﻰ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﺑﻪ ﻫـﺮ ﭼﻴـﺰى ﻣﺤـﺪود و ﻣﺤـﺪودﺗﺮ ﮔـﺮدد.

ﭼﻨـﺪى اﺳـﺖ ﻣﻜﺘـﺐ ﺧـﺮزو ﺧـﺎﻧﻰ ﻗـﻮت ﮔﺮﻓﺘـﻪ است. و ﻫﻤـﻪ ﺟـﺎ ﭘـﺮ ﺷـﺪه از اﺷﻴﺎ و اﺑﺰارﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، وﻟﻰ دﻳﺪه ﻧﻤﻰ ﺷﻮﻧﺪ.

نمی توان پنداشت که این فرصتی است که باید غنیمت شمرد.

یا تهدیدی است که باید از آن فاصله گرفت.

تكنولوژي فرصت طلايي يا تهديد نهايي

ﻟﺬا ﺷﺒﺢ وار زﻳﺴﺘﻦ، رﻛﻦ اﺳﺎﺳﻰ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎه اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﻧﺘﻮﻣﻴﻢ ﻋﺎدت ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻨﻈﻮر را ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﻢ ﺗﺎ دﺳﺘﻜﺎرى در اﺑﺰارﻫﺎ ﺣﺬف ﺷﻮد.

https://www.vmware.com/solutions/virtualization.html

فضای مجازی سازی و ماشین های مجازی:

ﻧﺎﻣــﻪ اى ﻣـﻰ ﻧﻮﻳﺴـﻴﻢ ﺑــﺪون ﺧﻮدﻛــﺎر، ﺑــﺪون ﺟــﻮﻫﺮ، ﺑــﺪون ﻛﺎﻏــﺬ، ﺑــﺪون دردﺳــﺮ ﻫــﺎى ﺗﻤﺒــﺮ، ارﺳــﺎل، وﻗــﺖ.

و حتی ﺻــﺒﺮ ﺑــﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺨﺺ ﮔﻴﺮﻧﺪه.

در دوره مجازی سازی ﻧﺎﻣـﻪ اى ﻣـﻰ ﻧﻮﻳﺴـﻴﻢ.

 

  • ﺑـﻰ آﻧﻜـﻪ درﺧﺘـﻰ ﻗﻄـﻊ، و ﺗﻤـﺎم ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎى زﺑـﺎن و دﻫﺎﻧﻤـﺎن را ﺗﻜـﻪ ﻫﺎى ﭼﻮب ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
  • ﺑﻰ آﻧﻜﻪ ﺑﺮاى رﺳـﻴﺪن ﺣـﺮف ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﮔـﻮش ﻣﺨﺎﻃـﺐ ادﻣـﻰ اﺟﻴـﺮ ﺷـﻮد ﺗـﺎ آن را ﺑـﻪ ﻓـﺮد ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﻣـﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
  • ﺑﻰ آﻧﻜﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺑﺮاى ﻣـﺎ ﺑـﻪ ﺧـﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮﻧﺪ.
  • ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺧﻴﻠـﻰ ﭼﻴﺰﻫـﺎى دﻳﮕـﺮ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮاى ﭼﻨـﺪ ﺧﻂ ﻧﺎﻣﻪ ﺻﺮف ﺷﻮد.

 

در دوره مجازی سازی، اﻣﺮوزه ﻣﺠﺎزى ﻣﻰ ﻧﻮﻳﺴﻴﻢ.

  • ﻣﺠـﺎزى ﻣـﻰ ﻓﺮﺳـﺘﻴﻢ.
  • ﻣﺠـﺎزى ﻣـﻰ رﺳـﺪ.
  • آب ازآّب ﺗﻜـﺎن ﻧﻤـﻰ ﺧـﻮرد.

و ﭼـﻮن ﺧـﻮب ﺑـﻮد و ﭼﺴﺒﻴﺪ، ﺳﻌﻰ ﻛﺮدﻳﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را ﻣﺠﺎزى ﻛﻨﻴﻢ ﺑـﺎ اﺷـﺎرت دﺳـﺖ ﭘـﻮل ﺧﺮﻳـﺪ ﺧـﻮد را ﻣـﻰ ﭘـﺮدازﻳﻢ.

و در ﺣـﺎﻟﻰ ﻛـﻪ ﻣـﺮدى ﺧﻮدش ﺑﻮد و ﻟﺒﺎس ﻫﺎﻳﺶ ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ ﭘﻮل ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﻣﻰ داﺷﺖ.!

ﻣﺠﺎزى ﺷﺪ. و ﻣﺠﺎزى ﺳﺎﺧﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎى ﻣﺠﺎزى رﺳﻴﺪ.

پیامد مجازی سازی و ماشین های مجازی:

ﮔﻔﺘـﻴﻢ ﭼــﻪ ﻛﺎرﻳﺴـﺖ اﻳـﻦ ﻫﻤــﻪ ﺗﺠﻬﻴـﺰات اﺿــﺎﻓﻪ و ﺗــﺎﻣﻴﻦ ﺑـﺮق و ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﻫــﺎى ﺧﻨـﻚ ﻛﻨﻨــﺪه، ﻣﺠــﺎزى ﻣـﻰ ﻛﻨـﻴﻢ ﻣـﻰ رود.

ﻣﺠﺎزى ﻛﻪ ﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻣﺠﺎز ( ﺟﻮاز دار) ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

ﺑﺮاى اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻢ ﻣﺪﺗﻰ اﺳﺖ روﻳـﺎ ﭘـﺮواز را ﻛﻬﻨـﻪ، و روزﮔـﺎرى را در اﺑﺮﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺳـﻴﺮ و ﺳـﻠﻮك ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ایم.

ﭼـﺎره ﭼﻴﺴـﺖ ﺑـﺎ ز ﻫﻢ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺮدم را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻰ دﻫﻴﻢ.

عصر مجازی سازی و ماشین های مجازی:

ﻋﺼﺮ، ﻋﺼﺮ ﻣﺠﺎزى ﺳﺎزﻳﺴﺖ. و ﻣﺠـﺎز اﺳـﺖ. و ﺟـﺎﻳﺰ ﻫـﺮ آﻧﭽـﻪ ﺣـﻮل اﻳـﻦ ﻣﺤـﻮر ﮔـﺮدد .

ﭘـﺲ اﺑﺮﻫـﺎ در ﺧـﺪﻣﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ.

ﻛـﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎرﻣﻮﻟﻜﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم رﺳﺎﻧﻪ ﻛـﻪ ده ﻫﺎﺳـﺖ ﺑـﺎ ﻧـﺎم ﺟﺪﻳـﺪ راﻳﺎﻧـﻪ دﻳﮕـﺮ دم در آورده در ﺧـﻮد ﻧﮕـﻪ داﺷـﺘﻪ است.

و ﻣـﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ راﻳﺎﻧﺶ اﺑﺮى ﭘﺪﻳﺪه اﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﻮاب ﻫﺎ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎﻧﻬﺎى ﻟﺒﺮﻳﺰ از داده ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 

دیدگاه خود را ثبت کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.